วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประวัติความเป็นมา

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนทางการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ภายในกรอบระยะเวลา ๒ ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ให้สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก "รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก" และได้กำหนดภารกิจที่จะพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคคลที่มีวินัยเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมจากยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้นในระดับจังหวัดทุกจังหวัดโดยมีผู้แทนองค์กรหลักในระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการขับเคลื่อนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนดังกล่าว สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดตั้ง กลุ่มงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดหนองคายขึ้นมา เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : OTOP Mini MBA

          ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (OTOP Mini MBA) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาขึ้นตรง ผู้บริหาร กศน.อำเภอ/เขต หัวหน้า กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
 


      
รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน.ยึดหลักการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อคุณภาพการศึกษาของคนไทย ที่กำหนดให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของสังคมไทย และเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะอาชีพของประชาชน และนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุนชน หรือ OTOP Mini MBA ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด ผู้บริหาร กศน.จังหวัด/อำเภอ/เขต/ตำบล ครูอาสาสมัคร กศน. ครู ศรช. และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชี้แจงการนำแนวนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรวมไปถึงการบูรณาการนโยบายการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของรัฐบาล ภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น OTOP Mini MBA ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP และประชาสัมพันธ์ให้สังคมและประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของสำนักงาน กศน. ในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ได้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้อย่างมั่นคง

 

 
            การดำเนินการตามโครงการ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในเบื้องต้น กศน.ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น OTOP Mini MBA ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อขยายโอกาสในการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายและการส่งออก


     
 
 
      นอกจากนี้ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้กำหนดจัดการศึกษาให้กับประชาชนในหลักสูตรบริหารธุรกิจระยะสั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประกอบด้วยรายวิชาหลัก ได้แก่การบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP, ธุรกิจ OTOP ส่งออก, การตลาดและช่องทางการจำหน่าย และภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความรู้ด้านการเงิน การบัญชีการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต การบริหารบุคคลเมื่อจบหลักสูตรประชาชนก็จะสามารถทำธุรกิจได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานความรู้ด้านการขายการตลาด สามารถคำนวณต้นทุน ค่าแรง ดอกเบี้ย สามารถคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง ขายสินค้า หาตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เอง และไม่จำเป็นต้องขายสินค้าครั้งละมากๆ ในราคาที่ถูกอีกต่อไป
 เมื่อผ่านหลักสูตร ศธ.จะสนับสนุน อุปกรณ์/เครื่องมือในการประกอบอาชีพให้ด้วย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้เลย ทำให้ประชาชนมีรายได้ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศได้รับการพัฒนาต่อไป
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น