วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา


     
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
มีให้เลือก 1 แบบ
1. แบบพบกลุ่ม (พบกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำนวน 6 ชั่วโมง)
หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ใบ (พร้อมฉบับจริง)
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (เสื้อเชิ้ตสีขาว)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ
5. สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล, ใบทะเบียนสมรส, ใบหย่า ฯลฯ
กำหนดการรับสมัครเรียน นักศึกษาใหม่
          วันที่ 1-30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กศน.อำเภอหล่มสัก  ตำบลหล่มสัก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056-701661 รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  
หมายเหตุ
1. เอกสารการสมัครเรียนต้องครบตามจำนวนที่ระบุไว้
2. ระดับประถมศึกษา ม.ต้น และ ม.ปลาย อายุจะต้องครบ 16 ปีบริบูรณ์
(ถ้าอายุยังไม่ครบ 16 ปี ให้ไปขอหนังสือรับรองจากเขตพื้นที่การศึกษามาก่อน ทาง กศน. จึงจะรับสมัครเรียน)

ติดต่อสอบถามสมัครเรียนได้ที่
กศน.อำเภอหล่มสัก  โทรศัพท์ 056-701661 รับสมัครตามวัน เวลาที่ระบุดังกล่าวต้องการจะเรียนที่ศูนย์ไหนให้แจ้งในวันที่ไปสมัครเรียน มีทั้งหมด 22 กศน.ตำบล
กศน.ตำบลท่าอิบุญ สมัครเรียน ติดต่อ อาจารย์ กัญจนา  วันชัย โทร. 088-281-1187
สำหรับนักศึกษาเก่า
ลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนสอบซ่อม
ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2556 ณ กศน.อำเภอหล่มสัก  ตำบลหล่มสัก  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น